1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest El-Kawa Elżbieta Dzwolak, 
ul marsz. Józefa Piłsudskiego 11D, 58-200 Dzierżoniów , NIP: 8821197663
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Palarnia-Kawy-Elkawa – 498562073532193 (zwanej dalej „Fanpage”)

2. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage oraz odpowiedzenie na dwa pytania.
 4. Konkurs trwa od 15.02.2021 do 28.02.2021 do godziny: 12:00
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1.03.2021 za pośrednictwem FanPage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

3. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega odpowiedzeniu na 2 pytania: 
a) Dlaczego lubisz kawę z Palarni Elkawa?
b) Jakimi nutami smakowymi charakteryzuje się nasza kawa z Burundi?
 2. W konkursie zostanie wybranych 4 zwycięzców, z których każdy 0,5 kg ELKAWA KAWA SUPERIOR BLEND
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najlepsze odpowiedzi, które ich zdaniem są poprawne i najbardziej kreatywne. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

4. Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest: Kawa z palarni Elkawa (0,5 kg kawy dla każdego z pośród 4 zwycięzców)
 2. Nagrodę można odebrać w palarni Elkawa (ul marsz. Józefa Piłsudskiego 11D, 58-200 Dzierżoniów) lub może zostać przesłana pocztą na podany przez uczestnika adres.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2021. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
 4. 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

6. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
Produkt dodany do listy życzeń

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce